General sales conditions

 1. Onze offerten en verkopen zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Deze voorwaarden worden verondersteld gekend en goedgekeurd te zijn door de koper.
 2. Al onze offerten zijn zonder verbintenis.
 3. De bestellingen worden slechts definitief na schriftelijke bevestiging en ondertekening door een gevolmachtigd lid van onze firma. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in gevallen van heirkracht zoals staking, lock-out, enz…
 4. Iedere bestelling verplicht onvoorwaardelijk tot afname. Financieringsmoeilijkheden kunnen noch weigering, nog vertraging wettigen. Op straf van verval dient iedere gebeurlijke klacht schriftelijk gemeld binnen de acht dagen na levering of ontvangst van de factuur.
 5. Leverings- of uitvoeringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven. Mocht een merkelijke vertraging in de levering of de uitvoering worden vastgesteld, aan de NV Versani HEIST-OP-DEN-BERG te wijten, dan dient deze vooraf bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld om binnen elke redelijke termijn tot levering of uitvoering over te gaan. Slechts indien hieraan niet zou worden voldaan, zou de besteller de overeenkomst kunnen verbreken, onder verrekening van het reeds geleverde of uitgevoerde, doch zonder ooit aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
 6. Wanneer op verzoek van de besteller de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller ten allen tijde en in alle omstandigheden persoonlijk gehouden t.o.v. de verkoper tot naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en huidige algemene verkoopsvoorwaarden voortvloeien.
 7. De aanduiding van het leveringsadres en de leveringswijze valt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de besteller-verkoper. Indien op deze plaats de leveringsbon niet ter ondertekening kan worden aangeboden door omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van de koper, erkent de besteller-verkoper door de enkele afgifte van de goederen op de door hem aangeduide plaats dat de levering conform is geschied aan de vermeldingen op de leveringsbon. De afgifte geschiedt voor de bouwplaats of de woning.
 8. Na verloop van de leveringstermijn vermeld op de leveringsbon, behouden wij ons het recht voor de beschikbare goederen aan te rekenen en gelden de algemene verkoopsvoorwaarden. Leveringen verstaan zich éénmalig. Indien op verzoek van de koper in gedeeltes dient geleverd te worden zullen hiervoor extra transportkosten aangerekend worden. Voor iedere levering beneden het nettobedrag van 250 EURO zal een forfaitaire transportbijdrage aangerekend worden.
 9. De waarborg op de door de verkoper geleverde goederen beperkt zich tot de waarborg die aan hem wordt toegekend door de fabrikant van de goederen. In geval van aanvaarde klacht beperkt deze waarborg zich in elk geval tot eenvoudige omwisseling van de stukken die de fabricatie fouten vertonen, geen enkel terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling, ook niet voor de kosten ter vervanging, zullen kunnen in rekening gebracht worden.
 10. Wij behouden ons het recht voor de goederen aan te rekenen naarmate hun levering, zelfs indien deze slechts gedeeltelijk is. Indien een gedeeltelijke levering niet betaald wordt op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor het saldo van de bestelling te vernietigen.
 11. De verkoopprijs dient binnen de overeengekomen termijn betaald te zijn, zo niet wordt de verkoopovereenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden.
 12. Iedere factuur is, behoudens andersluidende overeenkomst, contant betaalbaar bij aanbieding. Er loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een conventionele nalatigheidsintrest aan 12 procent ’s jaars tot op de dag der betaling. Bij niet betaling uiterlijk de dertigste dag, wordt het onbetaald gebleven bedrag van rechtswege, zonder ingebrekestelling, en ten titel van verhogingsbeding, op de forfaitaire wijze verhoogd met tien procent en met een minimum van 50 EURO.
 13. Alle betalingen dienen te geschieden te Heist-op-den-Berg. Het uitschrijven van handelseecten laat dit principe onaangetast. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbank van Eerste aanleg, of van de Koophandel te Mechelen of de Heer Vrederechter van Mechelen bevoegd.
 14. Tussen de koper en de verkoper wordt overeengekomen dat de eigendom van de verkochte zaak slechts op de koper wordt overgedragen nadat de prijs ervan door de koper volledig is betaald.