General terms and conditions of sale and delivery VERSANI NV

 1. Toepasselijkheid
  Alleen deze algemene voorwaarden van VERSANI NV beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant van VERSANI NV.
  Indien uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan de voorwaarden van de klant van VERSANI NV, dan gelden de hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze.
  Een bestelling is aanvaard indien er sprake is van een schriftelijk akkoord in de vorm van een handtekening op het bestelformulier en/of een akkoord per e-mail of brief.
 2. Levering
  Levering door VERSANI NV geschiedt uitsluitend op het door de klant opgegeven afleveradres, op de begane grond en achter de eerste deur, tenzij uitdrukkelijk voorafgaand anders overeengekomen. De opdrachtgever of diens mandataris dient aanwezig te zijn bij levering en de goederen te controleren volgens de meegeleverde leveringsbon alvorens de goederen in ontvangst te nemen.
  Alle leveringstermijnen, zoals overeengekomen in de bijzondere voorwaarden, zijn bindend. Deze leveringstermijnen zullen worden geschorst in het geval van overmacht zoals omschreven in artikel 8. VERSANI NV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de overeengekomen leveringstermijn niet wordt gehaald om redenen buiten haar wil om.
 3. Bezichtigingen
  Bezichtigingen zijn enkel indicatief. Eventuele afwijkingen tussen bezichtiging en geleverd materiaal kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, terugname van de goederen of schadevergoeding.
 4. Klachten
  De goederen worden verzonden op risico van de klant. De klant verbindt zich ertoe dat beschadigde of foutief geleverde goederen niet worden geplaatst. Indien de klant dit toch doet, is dit op risico van de klant en vervalt elke vorm van (wettelijke) garantie. Elk zichtbaar gebrek of leveringstekort dient aan VERSANI NV uiterlijk bij levering te worden meegedeeld.
  Elk verborgen gebrek of leveringsgebrek moet binnen de 8 dagen schriftelijk na de ontdekking ervan aan VERSANI NV worden gemeld. Elk gebrek, dat zich manifesteert meer dan 12 maanden na levering, wordt geacht niet bij levering (zelfs niet in de kiem) aanwezig te zijn geweest. Wanneer er sprake is van een aan VERSANI NV toe te rekenen gebrek en de hogervermelde formaliteiten werden nageleefd, zal de waarborgverplichting van VERSANI NV, wanneer het gebrek herstelbaar is, beperkt zijn tot het herstellen van het gebrek en wanneer het gebrek redelijkerwijze niet herstelbaar is, beperkt zijn tot het vervangen van de goederen door een identiek of gelijkwaardig goed. Elke tussenkomst van derden aan het door VERSANI NV geleverde materiaal, zonder uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van VERSANI NV, doet elk recht op vrijwaring vervallen. VERSANI NV zal nooit gehouden zijn tot enige andere vorm van schadevergoeding noch voor rechtstreekse, noch voor onrechtstreekse schade.
  Het retourneren van producten is enkel mogelijk wanneer dit door VERSANI NV schriftelijk akkoord is bevonden en op de vooraf meegedeelde wijze.
 5. Eigendom
  Partijen komen overeen de eigendomsoverdracht van geleverde, doch nog niet volledig betaalde goederen, uit te stellen tot aan de volledige betaling van de koopprijs en renten/kosten.
  Deze goederen mogen dan ook niet door de klant worden ver-kocht, vervreemd, beleend, verpand of belast, zonder de uit-drukkelijke schriftelijke toestemming van VERSANI NV.
  De klant verbindt zich er toe geen enkele handeling te stellen die de identificatie van deze goederen zou bemoeilijken.
 6. Ontbinding
  VERSANI NV heeft het recht de overeenkomst met haar klant ten laste van deze klant als ontbonden te beschouwen in de volgende omstandigheden: faillissement van de klant of niet of niet-tijdig betalen door de klant.
  De klant heeft het recht de overeenkomst te verbreken op voorwaarde dat zij VERSANI NV vergoedt voor al haar uitgaven, al haar arbeid en alles wat zij bij die aanneming te winnen had. Partijen komen een forfaitaire schadevergoeding voor winstderving, exclusief uitgaven en arbeid, overeen van 25% van de overeengekomen prijs, onder voorbehoud van het recht in hoofde van VERSANI NV om een hogere schadevergoeding te vorderen. In alle gevallen waarin de overeenkomst ten laste van de klant ontbonden wordt, zal de klant aan VERSANI NV een schadevergoeding betalen die forfaitair vastgesteld wordt op 25% van de overeengekomen prijs, onder voorbehoud van het recht in hoofde van VERSANI NV om een hogere schadevergoeding te vorderen.
  In beide gevallen zullen betaalde voorschotten niet worden terugbetaald aan de klant.
 7. Aansprakelijkheid/garantie
  VERSANI NV neemt alleen een inspanningsverbintenis op zich. Behoudens in het geval van bedrog of opzet, is haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot maximaal het door de medecontractant betaalde bedrag, met uitzondering van de indirecte schade. VERSANI NV komt op schriftelijke vraag van de klant tussen voor het opeisen van een leveranciersgarantie. Tenzij anders beslist door de leverancier gaat de garantieperiode in gerekend vanaf de factuurdatum van VERSANI NV. In geen enkel geval kan VERSANI NV aansprakelijk gesteld worden of tussenkomen bij installatiefouten en het niet naleven van de handleidingen voor plaatsing en/of onderhoud vanuit de leverancier.
 8. Overmacht
  Wanneer een partij ten gevolge van overmacht niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren kan zij de overeenkomst beëindigen, zonder dat de andere partij enige schadevergoeding kan eisen.
  Overmacht doet zich voor indien de vertraging of niet-uitvoering het gevolg is van een vreemde oorzaak die niet kan worden toegerekend aan de partij die zich op de overmacht beroept en die niet te kwader trouw mag zijn. Derhalve is geen schadevergoeding verschuldigd, wanneer de schuldenaar door overmacht of toeval verhinderd is geworden datgene te geven of te doen waartoe hij verbonden was, of datgene gedaan heeft wat hem verboden was. Onder overmacht wordt o.a. begrepen: brand, stormschade, staking, lock-out, pandemieën, oorlog, productieproblemen, grondstoffentekort en zware bedrijfsstoornissen bij de toeleveranciers.
  De partij die zich op overmacht beroept, dient de andere partij in kennis te stellen van de overmachtssituatie binnen de twee dagen na kennisname van deze overmachtssituatie.
 9. Prijzen
  Alle prijzen zijn exclusief BTW en kunnen door VERSANI NV worden aangepast bij wijziging van één of meer van de factoren waarop de prijzen werden bepaald, zoals bijvoorbeeld de prijs van de grondstoffen, vrachtprijzen en invoerrechten. VERSANI NV behoudt zich het recht voor om een voorschot op factuur te vragen bij bestelling. Behoudens bijzondere vermelding op de factuur, zijn de goederen bij de levering contant betaalbaar op de zetel van VERSANI NV. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, na voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 Wet Betalingsachterstand en een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten, met minimum 20,00 EUR per factuur, beiden berekend volgens boek XIX WER. Elk protest op de facturen van VERSANI NV moet schriftelijk gemeld worden aan VERSANI NV binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de factuur.
  Wanneer op verzoek van de klant de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde, blijft de klant te allen tijde en in alle omstandigheden persoonlijk gehouden t.o.v. VERSANI NV tot naleving van alle verbintenissen die uit de overeenkomst en de huidige algemene voorwaarden voortvloeien.
 10. Gegevensbescherming
  Indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens van werknemers of aangestelden van VERSANI NV worden meegedeeld (naam, contactgegevens, functie) verbindt de klant zich ertoe om deze gegevens enkel te verwerken in overeenstemming met de Belgische wet 30 juli 2018 Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De klant verbindt zich er verder toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de VERSANI NV overmaakt. VERSANI NV verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die beschikbaar is op https://versani.be/privacy-policy/.
 11. Geschillen
  In geval van betwisting zal het Belgisch recht worden toegepast en zijn enkel de Belgische Rechtbanken, meer bepaald de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen en desgevallend het Vredegerecht van het kanton Mechelen, bevoegd.