Privacy policy

1. Inleiding

VERSANI nv met maatschappelijke zetel te : Leopoldlei 7A/5 – 2220 Heist-op-den-Berg en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0416.926.012 hecht veel belang aan een veilige, transpartante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze (potentiële) klanten, leveranciers en andere relaties beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.
Wij vragen dat u deze privacyverklaring aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en waarvoor.
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens verklaart u kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

2. Toepassingsgebied

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren.

3. Verwerkingsverantwoordelijke en haar verbintenissen

VERSANI nv, met maatschappelijke zetel te Leopoldlei 7A/5 – 2220 Heist-op-den-Berg en met ondernemingsnummer BE0414.926.012, is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.

4. Persoonsgegevens

Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee : uw identiteits- en contactgegevens (naam, (werf) adres, telefoon- en/of GSM nummer, e-mail adres, BTW nummer)

Wij wijzen u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die u ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien uw gegevens niet meer up-to-date zouden zijn, verzoeken wij u ons dit per kerende te melden.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten of het samenwerken onmogelijk wordt wanneer u niet instemt met de verzameling en verwerking er van.

De website van Versani nv maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

VERSANI nv verzamelt geen persoonlijke gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. Indien u echter via het contactformulier op onze website informatie opvraagt, een CV opstuurt of andere gegevens meedeelt, dan kunnen wij de door u meegedeelde persoonlijke gegevens bijhouden om met u contact te kunnen opnemen. Deze gegevens worden door ons niet op eigen initiatief verwerkt maar wel omdat u deze aan ons meedeelt voor verwerking. Het meedelen van deze gegevens geldt als toestemming voor de verwerking van deze gegevens en voor de doeleinden zoals omschreven in deze privacyverklaring.

5. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

5.1 Klantgegevens

In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de identiteits- en contactgegevens van onze klanten en opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelde en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van de overeenkomsten met onze klanten, het klantbeheer, de facturatie, de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing (zoals een nieuwsbrief of uitnodiging voor events) volstaat het ons dat mee te delen op info@versani.be.

5.2 Gegevens van leveranciers en onderaannemers

Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens van onze leveranciers en onderaannemers, evenals hun eventuele (sub)onderaannemer(s), hun personeel, medewerkers, aangestelde en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden van deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het beheer van de leveranciers/onderaannemers, de facturatie, de boekhouding. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.

5.3 Gegevens van personeel

Wij verwerkende identiteits- en contactgegevens van onze werknemers in het kader van het personeelsbeheer en de loonadministratie.

5.4 Andere gegevens

Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/prospecten, nuttige contacten binnen onze sector, netwerkcontacten, contacten van deskundigen, enz.… De doeleinden van deze verwerkingen zijn in het belang van onze dagdagelijkse activiteiten. De rechtsgrond is ons gerechtvaardigd belang of in sommige gevallen de uitvoering van een overeenkomst.

6. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie die wij met u hebben.

Klantgegevens en gegevens van leveranciers of andere, blijven in onze systemen bewaard om de nodige garanties te kunnen blijven verstrekken. Op eenvoudig verzoek kan u uw gegevens uit onze systemen laten verwijderen, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Dit kan op mailadres : info@versani.be.

7. Rechten

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming delen wij u mee dat u over de volgende rechten beschikt:

 • Recht van toegang en inzage: U hebt het recht om kosteloos kennis te nemen van uw persoonsgegevens en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
 • Recht op rectificatie-gegevenswisseling of beperking: U hebt het recht om rectificatie (verbetering / verwijdering/beperken) van uw persoonsgegevens te verzoeken, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
  Mogelijk kunnen wij de gegevenswisseling of beperking weigeren van enkele persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: u hebt het recht de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. U hebt het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
 • Recht van bezwaar: u beschikt over het recht om een klacht in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er echter rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld. Indien u toch van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming geen gehoor zou vinden, kunt u desgevallend een klacht indienen bij:
  Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
  Tel: (02) 274 48 00 – fax : (02) 274 48 35
  E-mail: commission@privacycommission.be
 • Recht van de intrekking van de toestemming: indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.
 • Automatische beslissingen en profilering : De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
  Het recht geldt niet wanneer 1) de besluitvorming nodig is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren; 2) wettelijk is toegestaan; 3) gebaseerd is op de uitdrukkelijke toestemming.

8. Toegang door derden

Bepaalde persoonsgegevens die door ons worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, sociaal secretariaat, evenals door de overheid of onze centrale inkoopvereniging Alsan cvba. Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelde. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, medewerkers en aangestelde, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Er zullen echter alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.

De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden versterkt.

Indien nodig kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zouden worden, onze activiteiten zouden worden overgedragen of indien wij failliet verklaard zouden worden. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Wij zullen in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zult echter erkennen en begrijpen dat dit in bepaalde omstandigheden niet altijd technisch of commercieel haalbaar is of dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

9. Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Versani nv.

In geen geval kan Versani nv aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

10. Het gebruik van cookies

Versani maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekst- of cijferbestanden die op de harde schijf van uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. Cookies bevatten o.a. informatie om uw instellingen en voorkeuren te onthouden die bij een later bezoeken aan onze website weer herkend worden. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u de cookies te aanvaarden. Dit kan via de browserinstellingen of door deze privacyverklaring expliciet te aanvaarden bij uw registratie of bezoek aan onze website. U kunt het gebruik van cookies weigeren en uitzetten via uw browser maar dit kan echter het gebruiksgemak en toegang tot bepaalde diensten van de website verhinderen.

Bedrijf Naam cookie Doel Verstrijktijd
WooCommerce tk_ai Slaat een willekeurig gegenereerde anonieme ID op. Dit wordt alleen gebruikt binnen het dashboard (/wp-admin) gebied en wordt gebruikt voor tracking, indien ingeschakeld. sessietijd
Google Analytics _gid Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag
Google Analytics _ga Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar
Google Analytics _gat Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. Als Google Analytics wordt geïmplementeerd via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_ . 1 minuut
Google Analytics _gat Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen. Als Google Analytics wordt geïmplementeerd via Google Tag Manager, krijgt deze cookie de naam _dc_gtm_ . 1 minuut
Google NID Bevat een unieke ID die Google gebruikt om uw voorkeuren en andere informatie te onthouden, zoals uw voorkeurstaal (bijvoorbeeld Nederlands), hoeveel zoekresultaten u per pagina wilt weergeven (bijvoorbeeld 10 of 20) en of u wel of niet het SafeSearch-filter van Google wilt inschakelen. 183 dagen
Google _GRECAPTCHA Deze cookie wordt geplaatst door Google. Naast bepaalde standaard Google-cookies, plaatst reCAPTCHA een noodzakelijke cookie (_GRECAPTCHA) wanneer deze wordt uitgevoerd met het oog op de risicoanalyse. 6 maanden
Uncode uncodeAI.screen, uncodeAI.images, uncodeAI.css Om het systeem met adaptieve beelden uit te voeren, maakt Uncode gebruik van 3 technici-cookies. Deze cookies bevatten runtime-informatie over het kijkvenster en de schermresolutie; deze gegevens worden bij elke paginavernieuwing gebruikt om de juiste adaptieve afbeeldingen te berekenen. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen in deze cookies. sessietijd
YouTube VISITOR_INFO1_LIVE Deze cookie wordt geplaatst door YouTube en wordt gebruikt om de informatie van de embedded YouTube-video’s op een website bij te houden. 6 maanden
YouTube YSC Deze cookies worden geplaatst door YouTube en worden gebruikt om de weergaven van embedded video’s bij te houden. 6 maanden

11. Nog vragen

Indien u na het lezen van deze Privacyverklaring verdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan men contact opnemen met Versani nv op het adres : Atealaan 11 – 2270 Herenthout of per e-mail: info@versani.be.